Communication Day 2019

Praktische  aanpak van overheidsopdrachten voor communicatie

Brussel | 21 november 2019

 • tweetalig event Nederlands-Frans
 • 10 experts beantwoorden al uw praktische vragen
 • lunch & networking

1ste editie

10 topsprekers en experts

50 deelnemers verwacht

2 conferentiezalen

8 actua sessies

Programma

Zaal - Nederlandstalige sessies

09:00 - 10:30 | Opdrachten voor communicatie-diensten. Welke uitzonderingen zijn er voorzien in de wetgeving overheidsopdrachten?

 • Wat zegt de wetgeving overheidsopdrachten over communicatie en promotie van een publieke entiteit of een project?
 • Wanneer moet hiervoor een overheidsopdracht worden uitgeschreven, wanneer is dat niet vereist?
 • Wat zijn de uitzonderingen in de wetgeving die toelaten een verbintenis aan te gaan zonder opverheidsopdracht?
 • Artikel 28 van de wet overheidsopdrachten:
  • hoe interpreteert u dit artikel en de uitzondering die het bevat in deze tijden van digitalisatie, sociale netwerken etc.?

Koffiepauze

10:50 - 12:30 | Communicatie agentschappen. Wanneer, hoe en waarvoor kan u ze inzetten? Hoe beschrijft u hun missie? Wat kunnen zij betekenen voor u?

Een communicatie agentschap als valabele partner voor uw communicatie projecten. Onze expert formuleert aan de hand van concrete voorbeelden een duidelijk advies: welke selectiecriteria, gunningscriteria, regelmatigheidsvereisten of uitvoeringsvoorwaarden toepassen voor uw overheidsopdrachten?

Lunch & network

14:00 - 15:00 | Overheidsopdrachten voor grafische diensten: hoe pakt u dit aan?

De vraag naar een nieuw grafisch handvest, nieuwe logo's, website, brochures, posters, een nieuwe grafische identiteit van een stad, gemeente of publieke entiteit:

 • Wat is de toepasselijke regelgeving en wat zijn de procedures en uitzonderingen in dit specifiek dossier?
 • Welke procedure kiezen? Hoe het bestek schrijven?
 • Hoe worden vergoedingen voor ingediende projecten of offertes bepaald?
 • Hoe om te gaan met intellectueel eigendomsrecht?

Koffiepauze

15:20 - 16:20 | Het intellectuele eigendomsrecht: problematiek en oplossingen

Wat zijn de grenzen van het intellectuele-eigendomsrecht van de dienstverlener en wat zijn de rechten en plichten van de aanbestedende overheid? Heeft zij het recht om een project te wijzigen (website, brochures, posters, bewegwijzering, ...)? Hoe zit het met wedstrijden - bijvoorbeeld voor de keuze van een nieuw logo of grafische identiteit? Het komt voor dat een aanbestedende dienst zich laat inspireren door de verschillende ingediende projecten om tot het uiteindelijke project te komen. Focus op de rechten en plichten van de verschillende partijen die betrokken zijn bij communicatieprojecten.

Salle - sessions francophones

09:00 - 10:30 | Marchés pour la prestation de services de communication. Quelles exceptions sont prévues par la réglementation marchés publics ?

 • Que prescrit la réglementation marchés publics en matière de communication et de promotion d'une entité ou d'un projet public ?
 • Dans quels cas un marché public doit-il être conclu et dans quels cas n'est-ce pas nécessaire ?
 • Quelles exceptions sont prévues par la réglementation marchés publics en matière de communication ?
 • L'article 28, §2 de la Loi du 17 juin 2016 prévoit que la réglementation ne s'applique pas à l'achat, au développement, à la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques:
  • à l'ère du digital, du numérique et des nouvelles formes de communication (réseaux sociaux), comment interpréter cet article et l'exception qu'il contient ?

Pause-café

10:50 - 12:30 | Agences de communication: quand, comment et pourquoi les désigner?

Une agence de communication comme partenaire de choix pour vos projets de communication...
Notre expert vous informe par des exemples concrets et des conseils clairs : quels critères de sélection, d’attribution, exigences de régularité ou encore conditions d’exécution pour vos marchés publics ?

Lunch & network

14:00 - 15:00 | Les marchés publics en matière de graphisme: comment s'y prendre?

Demande de nouvelle charte graphique, nouveaux logos, site internet, brochures, affiches, nouvelle identité:

 • Quelle est la réglementation applicable et quelles sont les bonnes pratiques et les exceptions?
 • Pour quelle procédure opter?
 • Comment rédiger les documents du marché?
 • Prévoir une rémunération pour les projets/offres remises?
 • Comment traiter le droit de propriété intellectuelle?

Pause-café

15:20 - 16:20 | Le droit de propriété intellectuelle : zoom sur les problématiques récurrentes et pistes de solutions

Quelles sont les limites du droit de propriété intellectuelle du prestataire de services et quels sont les droits et obligations du pouvoir public acquéreur? A-t-il le droit de modifier un projet (site internet, brochures, affiches, signalétique,...)? Qu'en est-il des concours - pour le choix d'un nouveau logo ou d'une nouvelle identité graphique par exemple? Il arrive en effet qu'un pouvoir adjudicateur s'inspire des différents projets remis pour arriver au projet définitif. Zoom sur les droits et obligations des différentes parties intervenantes dans le cadre de projets de communication.

Ontdek onze sprekers

Ontdek zeer binnenkort hier alle sprekers van de Communication Day

Redenen om deel te nemen

U werkt in de publieke sector?

 • Weet hoe en wanneer een communicatieagentschap inzetten via een overheidsopdracht.
 • Praktisch overzicht van de uitzonderingen die in de aanbestedingsregels inzake communicatie zijn voorzien.
 • Krijg concrete voorbeelden en duidelijk advies over hoe te werken met communicatiebureaus.

U werkt voor een bedrijf?

 • Leer meer over de problemen waarmee de overheid te maken heeft en kijk mee naar oplossingen.
 • Ontmoet belangrijke partners.

Prijzen

Prijs Publieke Sector

450 € (exl. btw)

Prijs Privésector

650 € (exl. btw)

Multi Events

Vraag uw toegang tot meerdere events aan en geniet van een uitzonderlijke korting.

Stuur uw bericht naar seminars@ebp.be en wij doen het nodige.

logo-NL

Promoties

 • U geniet van een korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. 
 • Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving.

Voordelen

Inschrijving

Form Communication Day-nl

Partnership & sponsoring

U wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten van communicatie?

Grijp dan deze unieke kans om uw bedrijf voor te stellen tijdens de Communication Day.
Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij uw doelgroep tijdens het event.

Daarnaast ondersteunen we persoonlijke ontmoetingen met relevante contactpersonen, zodat u uw zakelijke doelen bereikt.

Vraag hier alle partnermogelijkheden aan.

FAQ

Wanneer vindt de Communication Day plaats?

De Communication Day vindt  plaats op donderdag 21 november 2019 in Brussel-centrum.

De exacte locaties waar de congressen zullen plaatsvinden worden uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Waar vindt de Communication Day plaats?

De exacte locatie waar het congres zal plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement per e-mail meegedeeld aan elk ingeschreven deelnemer.

Aan wie richt de Communication Day zich?

Publieke sector: communicatie schepenen, communicatie directeuren, communicatie verantwoordelijken, en hun medewerkers / HR directeuren en hun medewerkers / marketing verantwoordelijken en hun medewerkers / woordvoerders, persoonlijke assistenten / aankopers / juristen, ea.

Private sector: communicatiebureaus / reclameagentschappen / designstudio's / advocaten / digitale agencies, ...

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be
Scroll to Top