2024 – sessions CFP

Salle Francophone

09:00 - 10:00 I La Loi Wijninckx

L'impact de la loi Wijninckx sur les pensions des salariés et des fonctionnaires est incontestablement significatif. Des discussions animées ont émergé en réponse à la manière dont les plafonds de pension prévus par celle-ci sont actuellement calculés et appliqués.

Au cours de cette session, nous approfondirons le champ d'application de la loi Wijninckx, examinant de près les méthodes de calcul qui y sont associées, ainsi que les répercussions potentielles sur les pensions des individus. Nous ne manquerons pas d'explorer l’impact de cette loi sur les orientations des employeurs publics en matière de pension de leur personnel.

Cette discussion fournira une perspective éclairée sur les tenants et aboutissants de la loi Wijninckx, permettant aux participants de mieux comprendre son impact sur les futures prestations de pension et de prendre des décisions informées en conséquence.

Speaker: Corinne Merla et Julie Markey, Younity

10:00 - 11:00 I Update en droit social de la fonction publique : jurisprudence 2023 - 2024

Speaker: Antoine Castadot & François Schapira, Yelaw

11:00 - 11:30 I Pause-café
11:30 - 12:30 I Les congés du personnel public : principes et actualités
Les congés auxquels les agents peuvent prétendre tiennent une place importante au sein du statut administratif. Ils font régulièrement l’objet d’adaptations sous l’influence notamment du droit européen. La plupart des statuts étendent l’application de ces dispositions aux stagiaires et aux contractuels. Ces derniers bénéficient néanmoins de droits spécifiques reconnus par le droit du travail. Comment harmoniser ces différents droits ? Dans cette session, nous tenterons de répondre à cette question, en livrant un aperçu des dernières nouveautés en matière de congés (congés de circonstance et pour raisons impérieuses, report des vacances annuelles, congé parental, formule souple de travail, …).
 
Speaker: Jonathan de Wilde d'Estmael, Sotra
12:30 - 13:45 I Lunch
13:45 - 15:00 I Comparaison des titres et mérites : tour de vue de la jurisprudence de 2023 et cas d’application sous forme de quizz
A travers des dossiers récents, les orateurs aborderont les écueils qui peuvent être rencontrés lors d’une procédure de recrutement (les compositions de jury, les procès-verbaux, la motivation de la comparaison, les réserves de recrutement), avec des propositions concrètes de solution abordées sous forme de quizz adressé aux participants.
La jurisprudence récente du Conseil d’Etat sera naturellement utilisée comme boussole lors de cette présentation
 
Speaker: Maxime Chomé & João Esteves Santos, deprevernet
15:00 - 15:30 I Pause-café
15:30 - 16:30 I Confiance et Management

Confiance : « assurance d'une personne qui se fie à qqn ou à qqch » (Le Robert). Quel rôle peut-elle jouer dans nos organisations ? Est-elle nécessaire ? Se mérite-t-elle ? Comment la développer ? Voici quelques-unes des questions qui recevront des propositions de réponse lors de notre dernière session, résolument ancrée dans la pratique.

Speaker: Françoise Marneffe, Evoluo

NL zaal

09:00 - 10:00 I Verlofdagen voor overheidspersoneel: principes en actualiteiten
De verlofregelingen voor ambtenaren zijn van groot belang binnen het ambtelijke statuut. Ze worden regelmatig aangepast onder invloed van onder meer het Europees recht. De meeste statuten breiden de toepassing van deze regelingen uit tot stagiairs en contractuelen. Deze laatste groep geniet echter van specifieke rechten die erkend worden door het arbeidsrecht. Hoe kunnen we deze verschillende rechten op elkaar afstemmen? In deze sessie proberen we deze vraag te beantwoorden door een overzicht te geven van de recentste ontwikkelingen op het gebied van verlof (verlof om dwingende redenen, uitstel van jaarlijkse vakantie, ouderschapsverlof, flexibele werkregelingen, ...).
 
Speaker: Kristien Hemeryckx, BOSA
10:00 - 11:00 I Wet Wijninckx

De impact van de wet Wijninckx op de pensioenen van zowel werknemers als ambtenaren is onmiskenbaar significant. De manier waarop pensioenplafonds worden berekend en toegepast door de Belgische overheid heeft veel discussie veroorzaakt.

In deze bijeenkomst zullen we de reikwijdte en berekeningsmethoden van de wet Wijninckx bespreken, evenals de potentiële effecten ervan op uw pensioen. We zullen ook ingaan op de benadering van het bestuur ten aanzien van deze kwestie, en de mogelijkheden en beperkingen die zij hebben bij de uitvoering van deze wet

Speaker: Elke Duden, CMS

11:00 - 11:30 I Koffie Pauze
11:30 - 12:30 I Inwerkingtreding van het Ontslagdecreet voor statutaire personeelsleden

Sinds 1 oktober 2023 is het Ontslagdecreet van toepassing. Dit decreet beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van statutaire en contractuele personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en- hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen.

Dit brengt heel wat verregaande gevolgen met zich mee voor de rechtspositie van statutaire personeelsleden in lokale en provinciale besturen.

Voorlopig blijft de nieuwe ontslagregeling beperkt tot het statutair personeel van de lokale besturen en provincies. De vraag rijst evenwel of met de komst van het Ontslagdecreet een (r)evolutie is ingezet in het kader van de statutaire tewerkstelling in het algemeen. De spreker zal de inhoud van het Ontslagdecreet alsook de mogelijke (r)evolutie in het statutaire landschap aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden toelichten.

 
Speaker: Jarien Bloemen, Monard Law
12:30 - 13:45 I Lunch
13:45 - 15:00 I Update in het sociaal recht van het openbaar ambt: jurisprudentie 2023 - 2024

Speaker: Jurgen De Vreese & Eveline Ankaert, Lydian

15:00 - 15:30 I Koffie Pauze
15.30 - 16.30 I Het vergelijken van titels en verdiensten: een overzicht van de rechtspraak

De sprekers zullen aan de hand van actuele casestudy's diepgaand ingaan op de potentiële valkuilen die zich kunnen voordoen tijdens een wervingsprocedure. Onderwerpen als de samenstelling van de jury, het correct notuleren van vergaderingen, het formuleren van redenen voor vergelijking, en de aspecten van aanwervingsvoorbehouden zullen worden belicht. Concrete oplossingen zullen worden voorgesteld, gepresenteerd in de vorm van een interactieve quiz voor de deelnemers, waardoor zij actief betrokken worden bij het begrijpen en aanpakken van deze uitdagingen.

Een leidraad voor deze presentatie zal ongetwijfeld de recente jurisprudentie van de Raad van State zijn, die als een waardevol kompas zal fungeren. Deze juridische inzichten zullen niet alleen de complexiteit van de materie illustreren, maar ook praktische richtlijnen bieden om op een juridisch conforme manier door het wervingsproces te navigeren. De presentatie beoogt een diepgaand begrip te verschaffen, verrijkt met praktische toepassingen en interactieve elementen om deelnemers effectief te betrekken bij de dynamiek van een correcte en juridisch verantwoorde aanwervingspraktijk.

Speaker: TBC, TBC