Elektronische en papieren facturen gaan nog een tijdje samenleven. De e-facturen zorgen zeker voor meer transparantie, efficiëntie en een snellere verwerking maar hoe kunnen we een omslachtige combinatie van beiden vermijden? Uw huidige tool aanpassen of een nieuwe tool implementeren met welk impact op de bestaande programma’s? Hoe kunnen we de overheidsopdrachten reeds in uitvoering aanpassen aan de elektronische facturatie? Kan een verrekening volstaan voor de integratie van deze e-facturen? Focus op de bestaande mogelijkheden en wat te voorzien in de overheidsopdracht om de beste oplossing voor jullie te vinden.

Laurence Geyduschek, Opdrachthoudster, FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Tom Wolfs, Public Policy Researcher, FOD Kanselarij van de Eerste Minister

2019 wordt alvast een e-jaar. Na het invoegen treden van het gebruik van de webportalen e-Notification en e-tendering werd in 2018 ook het elektronisch UEA en het gebruik van Telemarc voor de aanbesteden overheden verplicht. Meer en meer stappen gebeuren dus al digitaal maar de weg is nog lang. Wat is de omvang van de verplichtingen voor de aanbesteden overheden inzake dematerialisatie? Welke oplossingen zorgen voor tijdswinst en minder kosten voor de digitale revolutie voor overheidsopdrachten? Welke tools kunnen de medewerkers helpen bij deze grote verandering?

Benjamin Libens, Attaché-jurist, FOD BOSA

[sessie gegeven in het Engels]

De traditionele procedures voor overheidsopdrachten zijn ontworpen om producten zoals hardware en bijhorende software aan te kopen. Deze aanpak is vaak niet toepasbaar op de aankoop van cloud-technologie, die een nieuw licht werpt op IT-gebruik in de publieke sector. Deze sessie bekijkt de best practices voor cloud-procurement in de publieke sector, gekoppeld aan een open debat over het onlangs gepubliceerde "Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) Buying Cloud Services Handbook" (https://cispe.cloud/1983-2/).

Anthony Kelly, Cloud Policy & Procurement Specialist, Amazon Web Services

Het is niet altijd evident om de aangepaste dienst of het geschikte materiaal aan te kopen en zeker in de IT sector. Zelfs wanneer de noden heel goed beschreven zijn, hoe gelijkaardige producten vergelijken? Functionaliteiten te precies beschrijven kan een bekende soft- of hardware viseren en dit is niet conform de wetgeving overheidsopdrachten en ook niet efficiënt. Innoverende oplossingen zijn soms onbekend maar misschien goedkoper? Welke gunningscriteria gebruiken om de offertes zo goed mogelijk te vergelijken? Welk gewicht aan het prijscriterium geven? Hoe een demo van software beoordelen en quoteren? Christian Geldhof, diensthoofd Procurement bij de Federale Politie, geeft ons tips om de uitdaging aan te gaan, van de goede vergelijking naar de juiste prijs.

Christian Geldhof, Diensthoofd Procurement, Federale Politie

Ronde tafel "van theorie naar praktijk"
Getuigenissen over de moeilijkheden die kunnen ontstaan na de aankoop van een nieuw IT-product:
- (on)compatibiliteit met het bestaande product ;
- onderhoud, veroudering, technologische evolutie ;
- het vermijden van een verdubbeling of verdrievoudiging van de budgetten van de Aanbestende Overheid ("verzoek om supplementen").

Christian Geldhof, Diensthoofd Procurement, Federale Politie
Stijn Knaepen, Consultant, EBP
Tom Plasschaert
, Head of Facilities and Infrastructure, FSMA

L’obligation du passage à la facturation électronique peut être une opportunité de modernisation pour les administrations belges. La numérisation promet efficacité, transparence et rapidité, mais comment échapper à une cohabitation fastidieuse des deux méthodes? Adapter votre logiciel en place ou implémenter un nouvel outil, avec quel impact sur les autres programmes?
Focus sur les solutions proposées par le marché et que prévoir dans le marché afin de sélectionner la solution la plus adaptée à votre activité.

Brahim Ammar Khodja, Chargé de projet, SPRB- BCR, Easybrussels
François Du Mortier, eGov Manager, CIRB

La digitalisation des marchés publics s’impose légalement à tous entre-autre via les outils e-procurement. Au-delà de ce portail, chaque département doit ou devra revoir ses processus d’achat public dans une optique digitale. Venez découvrir comment repenser numériquement l’achat public et comment aborder le traitement, la conservation et la circulation des documents de marchés pendant les phases de sourcing, de passation et d’exécution.

David Bellet, Senior purchasing officer à La Défense

[session animée en anglais]

Les méthodes traditionnelles d’achat et de passation de marchés du secteur public ont été conçues pour l’achat de produits tels que le matériel informatique et les logiciels connexes. De telles approches d'achat sont souvent incompatibles avec l'achat de technologies dans le cloud, ce qui offre un nouveau modèle d'utilisation informatique dans le secteur public.

Cette session examine les meilleures pratiques en matière d’achat dans le cloud dans le secteur public, avec une discussion sur le récent « Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) Buying Cloud Services Handbook » (https://cispe.cloud/1983-2/).

Anthony Kelly - Cloud Policy & Procurement Specialist, Amazon Web Services

Kristen Voglaire, Directeur-Expert Marchés publics & Affaires juridiques, ETNIC

Table-ronde "De la théorie à la pratique"
témoignages au sujet des difficultés pouvant apparaître suite à l’achat d’un nouveau produit IT:
- (in)compatibilité en cours de route avec l'existant ;
- maintenance, obsolescence, évolution de la technologie ;
- évitement du doublement ou du triplement des budgets du Pouvoir Adjudicateur ("demande de suppléments").

Marie-Alice Vroman, Consultante, EBP
David Bellet, Senior purchasing officer, La Défense