Koen Nevens startte zijn professionele loopbaan aan de Vrije Universiteit Brussel, eerst als vorser, later als assistent verbonden aan de vakgroep sociaal recht. In 2011 verdedigde hij met succes zijn doctoraal proefschrift getiteld “De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer” (uitgegeven bij die Keure). Hierin boog hij zich over het personele toepassingsgebied van het arbeidsrecht en besteedde hij aandacht aan de problematiek van schijnzelfstandigen. Hij zette zijn academische loopbaan aan de VUB tot 2015 verder als deeltijds professor, onder andere als docent van het opleidingsonderdeel “ Bijzondere vraagstukken van het socialezekerheidsrecht in Europees perspectief”. Sinds dit academiejaar is hij docent van het opleidingsondereel “Sociaal strafrecht” aan de Universiteit Gent. Hij heeft reeds veelvuldig gepubliceerd in het domein van het sociaal recht, en publiceert nog steeds in rechtswetenschappelijke tijdschriften.

Koen Nevens is ook magistraat.

In 2011 werd hij benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent, waar hij instond voor de vervolging van inbreuken op de sociale wetgeving, met inbegrip van gevallen van grensoverschrijdende sociale fraude en mensenhandel door economische uitbuiting. Van augustus 2017 tot november 2019 was hij afdelingsauditeur Oost-Vlaanderen. Hij maakte in die hoedanigheid deel uit van het directiecomité van het arbeidsauditoraat Gent, zette mee de krijtlijnen uit voor het vervolgingsbeleid, en had de leiding in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde. Hij werkte bij het arbeidsauditoraat dagelijks samen met de politie en de sociale inspectiediensten.

Van 2015 tot 2017 was hij bij delegatie ook federaal magistraat bij het federaal parket. Hij stond er in voor de coördinatie en de vervolging van complexe dossiers van ernstige en georganiseerde sociale fraude en sociale dumping. In 2017 werd hij door het college van procureurs-generaal aangeduid als nationaal referentiemagistraat sociale dumping.

Sinds december 2019 is hij rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent. Hij zetelt in de afdelingen Brugge en Gent en beslecht geschillen in diverse domeinen van het sociaal recht.

Koen Nevens, Rechter (Arbeidsrechtbank Gent)