Healthcare Tender Day 2024

HET jaarlijkse evenement voor overheidsopdrachten in de gezondheidszorg

19 september 2024

Early bird: profiteer van een korting op jouw inschrijving tot en met 30 juni 2024!

Gebruik kortingscode TENDERFUTURE24 bij jouw inschrijving

Herbeleef de editie 2023 van de Healthcare Tender Day

Programma

Alle ‘hot-topics’ rond overheidsopdrachten in de gezondheidszorg komen aan bod tijdens Healthcare Tender Day 2024.

Een niet te missen evenement op het gebied van gezondheidszorg

 • 15e editie
 • Actuele sessies
 • +200 deelnemers
 • +20 sprekers

Thema’s

Thema’s

✔ Regelgeving en rechtspraak inzake overheidsopdrachten in de zorgsector

✔ Workshops, panels en rondetafelgesprekken over actuele kwesties 

 

Waarom deelnemen?

Waarom deelnemen?

✔ Op de hoogte blijven van de actualiteiten;

Actuele vraagstukken bespreken met collega’s;

Gerenommeerde sprekers.

Voor wie?

Voor wie?

Dit evenement is voor iedereen die wenst op de hoogte te zijn van actuele kwesties inzake overheidsopdrachten in de gezondheidszorgsector. Zoals publieke aankopers, administratieve medewerkers en juristen. Maar ook commerciële profielen, advocaten, consultants en onderaannemers die hun bedrijf of klanten over deze onderwerpen adviseren.

09:00 - 10:00 I Actualiteit: een update van recente wetgeving en jurisprudentie over de inkoop in de gezondheidszorg
Speaker:
Youri Musschebroeck, advocaat CMS
10:00 - 11:00 I Duurzame overheidsopdrachten: verplichting of nood?

Omschrijving: 

Ziekenhuizen en zorginstellingen zetten steeds meer in op duurzaam aanbesteden. Zij kunnen dit doen op allerlei manieren, bijvoorbeeld door de opname in de opdrachtdocumenten van ecologische, sociale en/of economische regelmatigheidsvereisten, gunningscriteria en/of uitvoeringsvoorwaarden. De praktijk leert echter dat het voor ziekenhuizen en zorginstellingen niet steeds eenvoudig is te bepalen hoe en op welke wijze zij hun duurzaam aankoopbeleid kunnen vormgeven. Voor inschrijvers is het niet altijd duidelijk op welke wijze zij kunnen beantwoorden aan de duurzaamheidsvereisten die ziekenhuizen en zorginstellingen in de opdrachtdocumenten vooropstellen. De sprekers lichten aan de hand van concrete voorbeelden en praktijkervaringen toe op welke wijze ziekenhuizen en zorginstellingen hun duurzaam aankoopbeleid kunnen vormgeven en voor welke valkuilen inschrijvers oog moeten hebben bij de redactie van hun offerte. Het publiek gaat naar huis met een aantal praktische tips.

Speakers:
Jorien Van Belle, advocate Janson
TBC, UZ Gent
11:00 - 11:30 I Koffie Pauze
11:30 - 12:30 I IP-bescherming en overheidsopdrachten: vijf aandachtspunten

Omschrijving:

Er wordt vaak gedacht dat indien een product (octrooi-)bescherming geniet, dit zoals in een private transactie ter beschikking kan worden gesteld aan aanbestedende overheden zoals ziekenhuizen. Juridisch gezien, is dat evenwel niet steeds een evidentie.

In deze sessie wordt ingezoomd op vijf vaak voorkomende misvattingen die zowel worden gekoesterd door aanbestedende overheden als door ondernemers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en de laatste stand van de rechtspraak geven de sprekers praktische handvaten over hoe – zowel door ondernemers, als door overheden – kan worden omgegaan met het aankopen van producten die IP-bescherming genieten en welke stappen moeten worden ondernomen of net vermeden, wanneer deze IP-bescherming op zijn laatste benen loopt.

Samengevat, wordt ingegaan op de volgende 5 topics/stellingen:

 • Een product geniet IP-bescherming: een ziekenhuis mag dit zonder meer inkopen / een ondernemer kan dit zonder meer promoten aan een ziekenhuis?
 • De IP-bescherming van mijn product valt binnenkort weg: ik verzeker het behoud van mijn afzetmarkt door contracten te sluiten van lange duur of met aanzienlijke verlengingsmogelijkheden. Kan dit?
 • Ik heb een goede relatie met een bepaalde fabrikant / ondernemer en wil verder gebruik maken van zijn product, ook al gaan er stemmen op dat gelijkaardige producten eenzelfde werking (kunnen) hebben. Kan ik het voorwerp van een opdracht zo omschrijven dat ik enkel te rade moet gaan bij mijn (voorkeurs)fabrikant of -ondernemer?
 • Ik ben begunstigde onder een raamovereenkomst voor afname van bepaalde producten (waarvoor IP-bescherming nog gold bij het sluiten van die overeenkomst, maar thans niet meer). Op mijn raamovereenkomst wordt echter amper afgenomen en ik merk dat een nieuwe opdracht wordt geplaatst, waarin ook ruimte wordt geboden door biosimilars. Ik wens de aankoper aan te raden om te werken met aparte percelen voor mijn product. Is dit mogelijk en, zo ja, hoe?
 • Het toepassen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten brengt veel te veel kopzorgen met zich mee, dus ik wens dit te vermijden indien mogelijk. De drempels die gelden in het overheidsopdrachtenrecht, zijn toch gemaakt om te worden toegepast, dus ik ga hiermee aan de slag. Zo creëer ik maximale flexibiliteit in mijn aankooppolitiek en leef ik de letter van de wet na. Zijn mijn contracten veilig?

 Ter gelegenheid van het bespreken van deze topics, krijgen de deelnemers uiteraard de kans om vragen te stellen die hierbij aansluiten.

 

Speakers:

Stef Feyen, advocaat Nautadutilh

Jens Mosselmans, advocaat Nautadutilh

12:30 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I Panel Debat - Samenwerking tussen ziekenhuizen en een rationeel aankoopbeleid: gaan beide hand in hand?

Omschrijving:

De netwerkvorming van ziekenhuizen heeft in de voorbije jaren een trend aangewakkerd tot meer intense samenwerking – en zelfs fusies – tussen ziekenhuizen. Dit leidt tot marktconcentratie die invloed heeft op het aankoopbeleid van ziekenhuizen. Ziekenhuizen die in de nabije toekomst zullen samenwerken (of integreren), kunnen manieren zoeken om hun aankoopbeleid compatibel te maken met toekomstige vereisten. Dit beleid moet uiteraard voldoen aan de regelgeving rond overheidsopdrachten.

Bij deze samenwerking rijzen enkele belangrijke vragen: Hoe om te gaan met lopende contracten? Leidt een samenwerking of fusie tussen ziekenhuizen tot de beëindiging van lopende contracten met leveranciers die zij zelf individueel hebben gesloten? En stel dat het grootste ziekenhuis binnen de samenwerking een contract voor levering van medicijnen wenst te behouden, mag die leverancier dan ook de andere ziekenhuizen binnen de fusie bedienen?

Waar ziekenhuizen hun aankopen willen rationaliseren, zien inschrijvers het aantal onderscheiden klanten verkleinen, terwijl de omvang van de klanten vergroot. Het panelgesprek belicht deze trend vanuit verschillende invalshoeken en tracht enkele tips & tricks mee te geven aan aanbesteders en inschrijvers.

Panel members:

Thomas Christiaens, moderator, advocaat Monardlaw

Peter Allaert, Opdrachtencentrale

15:00 - 15:30 I Koffie Pauze
15.30 - 16.30 I Patiëntenrecht: modernisering van de wet na 20 jaar en de gevolgen voor overheidsopdrachten

Speakers:

Daisy Daniels, advocate Xirius

Pierre Slegers, advocaat Xirius

16:30 - 17:30 I AI in Public Tenders

Speaker:

Timo Martosatiman, Chief Artificial Intelligence Officer Holland Inkoop Professionals

09:00 - 10:00 I Actualités: Le point sur la législation et la jurisprudence récente en matière des achats dans les soins de santé

Speakers:

Isabelle Van Kruchten, avocate APEX

Sarah Ben Messaoud, avocate Altea

10:00 - 11:00 I Protection de la propriété intellectuelle et marchés publics : 5 points d’attention

Description 

On pense souvent que si un produit bénéficie d'une protection (par brevet), il peut être mis à la disposition de pouvoirs adjudicateurs tels que les hôpitaux, comme dans le cadre d'une transaction privée. Or, sur le plan juridique, cela n'est pas toujours évident.

Cette session se penchera sur cinq idées fausses répandues tant chez les pouvoirs adjudicateurs que chez les entreprises. Sur la base d'exemples pratiques et de la jurisprudence la plus récente, les orateurs fourniront des conseils pratiques sur la manière dont les entreprises et les pouvoirs publics doivent traiter l'achat de produits bénéficiant d'une protection de la propriété intellectuelle et sur les mesures à prendre ou à éviter lorsque cette protection est sur le point de s'éteindre.

En résumé, les cinq sujets suivants sont abordés :

 • Un produit bénéficie d'une protection de la propriété intellectuelle : un hôpital peut-il l'acheter sans se poser de questions / une entreprise peut-elle le promouvoir auprès d'un hôpital sans se poser de questions ?
 • La protection de la propriété intellectuelle de mon produit va bientôt échoir : je m'assure de la préservation de mon marché de vente en signant des contrats de longue durée ou avec des options de renouvellement importantes. Est-ce possible ?
 • J'entretiens de bonnes relations avec un fabricant/entrepreneur particulier et je souhaite continuer à utiliser son produit, même si des voix s'élèvent pour dire que des produits similaires ont (peut-être) des effets similaires. Puis-je définir l'objet d'un contrat de sorte que je n'aie plus qu'à consulter mon fabricant ou entrepreneur (préféré) ?
 • Je suis bénéficiaire d'un accord-cadre portant sur l'achat de certains produits (pour lesquels la protection de la propriété intellectuelle s'appliquait encore au moment de la conclusion de l'accord, mais ne s'applique plus aujourd'hui). Cependant, l’accord-cadre auquel je participe est à peine utilisé et je remarque qu’un nouveau marché public est en cours, dans lequel des biosimilaires sont également possibles. Je souhaite conseiller à l'acheteur de travailler avec des lots séparés pour mon produit. Est-ce possible et, si oui, comment ?
 • L'application de la législation sur les marchés publics me prend la tête, et je souhaite donc l'éviter autant que possible. Les seuils prévus par la législation sur les marchés publics sont certainement faits pour être appliqués ; je crée un maximum de flexibilité dans ma politique d'achat et je respecte la lettre de la loi. Mes contrats sont-ils sûrs ?

À l'occasion de la discussion de ces thèmes, les participants auront bien sûr l'occasion de poser des questions à ce sujet.

 

Speaker:

Maxime Vanderstraeten, avocat Nautadutilh

11:00 - 11:30 I Pause-café
11:30 - 12:30 I Marchés publics durables: une obligation et une nécessité
Description:

Les hôpitaux et les établissements de soins adoptent de plus en plus des pratiques d'achats durables, en intégrant des exigences écologiques, sociales et économiques dans les documents de commande. Cependant, il n'est pas toujours facile pour eux de mettre en place cette politique, ni pour les soumissionnaires de répondre à ces exigences.

Les intervenants expliqueront avec des exemples concrets et des expériences pratiques comment les hôpitaux et les établissements de soins peuvent élaborer leur politique d'achat durable, et quels sont les pièges à éviter pour les soumissionnaires lors de la rédaction de leur offre. Le public repartira avec des conseils pratiques.

 
Speaker:
Marie Vastmans, advocat associé Janson
12:30 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I Débat - Collaboration entre hôpitaux et politique d'achat rationnelle : vont-elles de pair ?

Description:

La formation de réseaux hospitaliers a entraîné ces dernières années une collaboration plus intense, voire des fusions, entre hôpitaux. Cela conduit à une concentration du marché, affectant les politiques d'achat des hôpitaux. Ceux qui collaboreront ou intégreront bientôt peuvent chercher à rendre leurs politiques d'achat compatibles avec les futures exigences, tout en respectant les réglementations sur les marchés publics.

Quelques questions importantes se posent : comment gérer les contrats en cours ? Une collaboration ou fusion entre hôpitaux entraîne-t-elle la résiliation des contrats en cours avec les fournisseurs qu'ils ont individuellement établis ? Et si le plus grand hôpital souhaite conserver un contrat pour la fourniture de médicaments, ce fournisseur peut-il alors desservir les autres hôpitaux de la fusion ?

Là où les hôpitaux veulent rationaliser leurs achats, les soumissionnaires voient le nombre de clients distincts diminuer tandis que la taille des clients augmente. La discussion en panel mettra en lumière cette tendance sous différents angles et offrira quelques conseils aux acheteurs et soumissionnaires.

Membres du panel:

Thomas Christiaens, modérateur, avocat Monard Law

Peter Allaert, Opdrachtencentrale

15:00 - 15:30 I Pause-café
15:30 - 16:30 I AI in Public Tenders

Speaker:

Adam Krings, Artificial Intelligence Officer EBP

16:30 - 17:30 I Le droit des patients : modernisation de la loi après 20 ans et l'impact sur les marchés publics

Speakers:

Pierre Slegers, avocat Xirius

Caroline Joret, avocate Xirius

Cyrile Dony, avocat Xirius

Onze experts

Jaarboek-mockup2023-2024

Actie "Jaarboek Overheidsopdrachten 2023-2024"

één gratis exemplaar vanaf 5 inzendingen van dezelfde organisatie (Waarde van het Jaarboek: 275 EUR excl. btw).

Partnership

Jouw wilt zaken doen met de overheid en persoonlijk in contact komen met de aankopers, juristen en adviseurs die
een beslissende rol spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten?

Grijp dan deze unieke kans om jouw bedrijf voor te stellen tijdens de Healthcare Tender Day.
Als partner krijg je uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne en bij jouw doelgroep tijdens het event.

Tarieven

Tarief Publieke Sector

€ 345 (excl. btw)

Tarief Privé Sector

€ 700 (excl. btw)

Promoties

 • Je geniet van een korting op maat indien je je met 3 of meer deelnemers inschrijft.
  Jouw korting wordt automatisch verrekend bij je inschrijving. De promoties zijn niet cumuleerbaar.
 • Early bird: Geniet van een korting op jouw inschrijving tot en met 30 juni 2024. Gebruik kortingscode TENDERFUTURE24 bij jouw inschrijving.

Voordelen

Inschrijven

Praktische informatie

Datum

De Healthcare Tender Day 2024 vindt plaats op donderdag 19 september 2024.

LOCATIE

Holiday Inn Brussels Airport Hotel
7 Holidaystraat
1831 Diegem

Voor wie?

De Healthcare Tender Day 2024 is voor iedereen die betrokken is bij of die meer wenst te weten over actuele kwesties inzake overheidsopdrachten in de zorgsector. Er is geen uitgebreide voorkennis van de materie vereist.