NTD-Sustainability_log-V3-3188x1567

18.10.2024

08:00 - 09:00

Welcome & Breakfast

ZAAL RECHTSPRAAK &
ACTUALITEITEN
Nederlands
ZAAL BEST PRACTICES &
SMART PROCUREMENT
Nederlands
SALLE JURISPRUDENCE &
ACTUALITÉS
Français
SALLE BEST PRACTICES &
SMART PROCUREMENT
Français
09:00 - 10:00 ESG en de doorwerking in overheidsopdrachten Coming Soon Coming Soon Coming Soon
10:00 - 10:05 Session switch
10:05 - 11:00 Sociale economie en sociaal aanbesteden Coming Soon Économie sociale et marchés publics sociaux Coming Soon
11:00 - 11:30 Koffiepauze / Pause-café
11:30 - 12:30 Strategisch omgaan met duurzaamheid in een competitieve context Een toolbox om effectief aan de slag te gaan met duurzaamheid in de opdrachtdocumenten Gestion stratégique de la durabilité dans un contexte concurrentiel Une boîte à outils pour aborder efficacement la question du développement durable dans les documents d'affectation
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 WORKSHOP: Duurzaamheid implementeren in openbare aanbestedingen WORKSHOP: La mise en œuvre de la durabilité en marchés publics
09:00 - 10:00 I ESG en de doorwerking in overheidsopdrachten

 

Omschrijving:

 

Speakers:

 • Jarien Bloemen, Monard law
 • Wout Moonen, Monard law
10:00 - 10:05 I Session swich
10:05 - 11:00 I Sociale economie en sociaal aanbesteden

 

Omschrijving: Duurzaamheid omvat drie aspecten, met name milieu, sociaal en economie.

Tijdens deze sessie focussen de sprekers zich op het sociale aspect van duurzame overheidsopdrachten. Middels sociaal of maatschappelijk verantwoord aanbesteden kopen aanbestedende overheden goederen, diensten of werken aan waarbij zij in het bijzonder aandacht hebben voor sociale doelstellingen. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door de opname in de opdrachtdocumenten van sociale selectiecriteria, sociale gunningscriteria en/of sociale uitvoeringsvoorwaarden.

Daarnaast kunnen aanbestedende overheden bij het nazicht van de prijzen stuiten op schendingen van sociaal- of arbeidsrecht.

De sprekers lichten aan de hand van concrete voorbeelden en praktijkervaringen toe op welke wijze aanbestedende overheden hun sociaal aankoopbeleid kunnen vormgeven en optimaliseren. Het publiek zal naar huis gaan met een aantal praktische tips.

 

Speakers:

 • Jorien Van Belle, advocate, Janson
 • Philippe Maerevoet, bedrijfsjurist, MIVB
11:00 - 11:30 I Koffiepauze
11:30 - 12:30 I Strategisch omgaan met duurzaamheid in een competitieve context
Omschrijving: In deze sessie bespreken we hoe een ondernemer zich strategisch kan positioneren ten aanzien van overheidsopdrachten waarin duurzaamheidscriteria of -eisen zijn opgenomen.
 
We spitsen ons hierbij niet enkel toe op duurzaamheidseisen die gesteld zijn als minimumeisen, maar gaan vooral in op het onderscheid tussen minimale eisen, andere technische specificaties, gunningscriteria en uitvoeringsvoorwaarden.
Aan ondernemingen worden strategische tips verschaft over hoe ze met dergelijke eisen en criteria het beste kunnen omgaan, om afdoende tegemoet te komen aan de behoeften en noden van de aanbestedende overheid en de kansen op het binnenhalen van dergelijke opdrachten te maximaliseren.

 

Speakers:

 • Stef Feyen, Nautadutilh
 • Jens Mosselmans, Nautadutilh
12:00 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I WORKSHOP: Duurzaamheid implementeren in openbare aanbestedingen
 
Omschrijving:

 

Speaker: TBC, TBC

09:00 - 10:00 I Coming Soon

 

Omschrijving:

 

Speaker: TBC, TBC

10:00 - 10:05 I Session swich
10:05 - 11:00 I Coming Soon

 

Omschrijving:

 

Speaker: TBC, TBC

11:00 - 11:30 I Koffiepauze
11:30 - 12:30 I Een toolbox om effectief aan de slag te gaan met duurzaamheid in de opdrachtdocumenten
 
Omschrijving:

 

Speaker: Elisabeth Robbroeckx, Deloitte

12:00 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I WORKSHOP: Duurzaamheid implementeren in openbare aanbestedingen
 
Omschrijving:

 

Speaker: TBC, TBC

09:00 - 10:00 I Coming Soon

 

Description:

 

Speaker: TBC, TBC

10:00 - 10:05 I Session swich
10:05 - 11:00 I Économie sociale et marchés publics sociaux

 

Description: La durabilité couvre trois aspects, à savoir l'environnement, le social et l'économique. Au cours de cette session, les intervenants se concentreront sur l'aspect social des marchés publics durables. Par le biais des marchés publics sociaux ou socialement responsables, les pouvoirs adjudicateurs achètent des biens, des services ou des travaux en mettant l'accent sur les objectifs sociaux. Cela peut se faire de plusieurs manières, par exemple en incluant des critères de sélection sociaux, des critères d'attribution sociaux et/ou des conditions de performance sociales dans les documents contractuels. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent être confrontés à des violations du droit social ou du droit du travail lorsqu'ils vérifient les prix. À l'aide d'exemples concrets et d'expériences pratiques, les orateurs expliqueront comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent façonner et optimiser leur politique en matière de marchés publics sociaux. Le public repartira avec un certain nombre de conseils pratiques.

Speaker: TBC, TBC

11:00 - 11:30 I Pause-café
11:30 - 12:30 I Gestion stratégique de la durabilité dans un contexte concurrentiel
 
Description: Dans cette session, nous discutons de la manière dont un entrepreneur peut se positionner stratégiquement par rapport aux marchés publics qui incluent des critères ou des exigences de durabilité.
Nous nous concentrons non seulement sur les exigences de durabilité définies comme des exigences minimales, mais aussi sur la distinction entre les exigences minimales, les autres spécifications techniques, les critères d'attribution et les conditions de performance. Des conseils stratégiques sont donnés aux entreprises sur la meilleure façon de traiter ces exigences et critères afin de répondre de manière adéquate aux besoins et exigences du pouvoir adjudicateur et de maximiser les chances de remporter de tels contrats.

 

Speaker: Maxime Vanderstraeten, Nautadutilh

12:00 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I WORKSHOP: La mise en œuvre de la durabilité en marchés publics
 
Description:

 

Speaker: David Bellet, acheteur à la Défense

09:00 - 10:00 I Coming Soon

 

Description:

 

Speaker: TBC, TBC

10:00 - 10:05 I Session swich
10:05 - 11:00 I Coming Soon

 

Description:

 

Speaker: TBC, TBC

11:00 - 11:30 I Pause-café
11:30 - 12:30 I Une boîte à outils pour aborder efficacement la question du développement durable dans les documents d'affectation
 
Description:

 

Speaker: TBC, TBC

12:00 - 13:30 I Lunch
13:30 - 15:00 I WORKSHOP: La mise en œuvre de la durabilité en marchés publics
 
Description:

 

Speaker: David Bellet, acheteur à la Défense

Op welke dagen wilt u deelnemen?

NTD-pack-1

Tarief Publieke Sector

€595 (excl. BTW)

Tarief Privé Sector

€745 (excl. BTW)

NTD-pack-3

Tarief Publieke Sector

€1.090 €795 (excl. BTW)

ACTIE

Tarief Privé Sector

€1.390 €995 (excl. BTW)

ACTIE
NTD-pack-2

Tarief Publieke Sector

€495 (excl. BTW)

Tarief Privé Sector

€645 (excl. BTW)

Promoties

 • Geniet van een korting van 10% als u inschrijft met 3 of meer deelnemers.
  Uw korting wordt automatisch verrekend bij uw inschrijving. De promoties zijn niet cumuleerbaar.
 • Profiteer van een Early Bird korting op uw inschrijving tot 30 juni 2024.
  Gebruik kortingscode TENDERFUTURE24 bij uw inschrijving.

Voordelen

Voor bedrijven:

Voor advocaten/juristen:

 • Geniet van punten voor permanente vorming toegekend door de OVB, OBFG en IBJ. Voor dag 1 zijn dit 6 punten, voor dag 2 ontvangt u 5 punten.